WARUNKI UCZESTNICTWA I REZERWACJI

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH, stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych i określają zasady udziału       w imprezach letnich organizowanych przez firmę „Ważka” Rafał Waszkiewicz, zwanej dalej organizatorem. Organizator prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Numer NIP 7441332953. Numer REGON 369867486. Na podstawie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazrskiego nr 2/2020. Firma „Ważka” organizuje imprezy turystyczne i ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych na zlecenie klientów   w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez usługi transportowej. Siedziba organizatora znajduje się w Iławie przy ulicy Mieszka I 32a.

OGÓLNE WARUNKI:

Stronami są: uczestnik i firma szkoleniowo-usługowa „Ważka” Rafał Waszkiewicz.

Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy.

ZAWARCIE UMOWY:

następuje przez wypełnienie druku Umowa/Zgłoszenie znajdującego na stronie internetowej www.wazka.net, przez rodzica lub opiekuna oraz dokonanie w ciągu 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia, wpłaty przedpłaty na konto organizatora w wysokości 1/3 kwoty z całej sumy imprezy turystycznej. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

O pierwszeństwie udziału w imprezie decyduje termin wpłaty przedpłaty. Ilość miejsc jest ograniczona.

O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, opłat turystycznych w postaci wejścia np. do muzeum, zamku, korzystania z pralki, wc, natrysku w marinie a także opłat klimatycznych.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Umowa obowiązuje od chwili otrzymania na konto organizatora wpłaty przedpłaty. Pozostałą część wpłaty uczestnik (opiekun) jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe podane na stronie www.wazka.net, zakładka kontakt. W tytule wpisując datę i nazwę imprezy oraz nazwiska uczestników

W sytuacji gdy uczestnik nie dokona wpłaty pozostałej do uiszczenia kwoty, zostaje skreślony z listy uczestników. W tym wypadku przedpłata stanowi koszty organizatora z tytułu organizacji imprezy turystycznej.

W sytuacji gdy uczestnik nie stawi się na imprezę, koszty przez niego poniesione stanowią koszty organizatora z tytułu organizacji imprezy turystycznej.

REALIZACJA UMOWY:

Klient o ile powiadomi o tym organizatora może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Za nie uiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

Organizator jest zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem. Przyczyną, która uniemożliwi odbycie się imprezy turystycznej może być także, zgłoszenie się mniejszej liczby uczestników niż zakładał to organizator.

Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program.

W przypadku rozwiązania umowy z winy organizatora uczestnik otrzymuje w ciągu 7 dni zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty, nie przysługują z tego powodu żadne odszkodowania ani odsetki.

Regulamin imprezy stosuje się do wszystkich uczestników, kadry oraz dzieci i młodzieży, codziennie odbywa się odprawa na której uczestnicy są informowani o planie dnia.  Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu rejsu, półkolonii, zielonej szkoły, spowodowane siłą wyższą.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników                      w szczególności sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, telefoniczne, głośniki, okularów, itp.) używane na sprzęcie pływającym.

Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, regulaminów (w szczególności dotyczy spożywania    i posiadania alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, oraz samowolnych kąpieli            i oddaleń od grupy, natrętnego uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałym  uczestnikom rejsu. Kosztami wydalenia obciążony będzie uczestnik (opiekun). W tym przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora, ani zwrotu uiszczonej kwoty za usługę turystyczną.

Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja             z uzasadnieniem. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłaty w ciągu 7 dni od daty uznania reklamacji.

Zgłaszający i uczestnik wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych oraz na zamieszczenie zdjęć z imprezy na stronie organizatora oraz w materiałach informacyjnych. Zgoda lub jej brak zostaną dostarczone organizatorowi pisemnie przed rozpoczęciem imprezy na druku umowy lub poprzez dostarczenie wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW:

Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązuje się: brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów, przestrzegać regulaminów z którymi zostanie zapoznany, nie przeszkadzać innym w wypoczynku.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych    z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu przebywania.

Po zawarciu umowy uczestnik zobowiązany jest do sumiennego wypełnienia  karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony organizatora, znajdującą się w zakładce druki. Wypełniony druk opiekun wysyła na adres organizatora.

W przypadku dokonania rezygnacji z uczestnictwa w imprezie do 30 dni i więcej przed jej rozpoczęciem klientowi przysługuje prawo do zwrotu przedpłaty lub dokonanej wpłaty.

W przypadku, gdy rezygnacja następuje na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, wpłacona przedpłata stanowi koszty organizatora w przygotowaniu imprezy turystycznej.

Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora.

Ewentualne reklamacje jeżeli to możliwe należy składać bezpośrednio na miejscu w trakcie trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu w formie pisemnej.

Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód            w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.